Promowanie zrównoważonego rozwoju w sektorze budowlanym w Ghanie

16.06.2023

Firma MC-Bauchemie zaangażowana jest w niemiecko-ghański projekt INFRACOST, który finansowany jest przez niemieckie Federalne Ministerstwo Edukacji i Badań Naukowych (BMBF) w ramach inicjatywy "CLIENT II". Krótko mówiąc, INFRACOST ma na celu dostosowanie infrastruktury konstrukcji betonowych w Ghanie do wyzwań i zagrożeń środowiskowych oraz utrzymanie tych konstrukcji przez długi czas w jak najlepszym stanie.

Zdjęcie grupowe z zespołem badawczo-rozwojowym MC-Bauchemie Ghana wraz z dr Wolframem Schmidtem, koordynatorem projektu INFRACOST i pracownikiem Federalnego Instytutu Badań i Testowania Materiałów (BAM) oraz Noble Bediako, dyrektorem zarządzającym MC-Bauchemie Ghana.
Zdjęcie grupowe z zespołem badawczo-rozwojowym MC-Bauchemie Ghana wraz z dr Wolframem Schmidtem, koordynatorem projektu INFRACOST i pracownikiem Federalnego Instytutu Badań i Testowania Materiałów (BAM) oraz Noble Bediako, dyrektorem zarządzającym MC-Bauchemie Ghana.

Powstanie infrastruktury, takiej jak mosty i drogi, ma fundamentalne znaczenie dla rozwoju gospodarczego w Afryce Zachodniej. Jednakże wysokie temperatury, duża wilgotność powietrza, klimat nadmorski wzdłuż głównych szlaków transportowych oraz często występujące powodzie stanowią poważne zagrożenie dla tego rodzaju infrastruktury. Konsekwencje ekonomiczne, wynikające z awarii tych konstrukcji byłyby odczuwalne zarówno w Ghanie, jak  i krajach sąsiadujących. INFRACOST ocenia stan techniczny istotnych dla systemu konstrukcji infrastrukturalnych i opracowuje pomysły na renowacje, które pomogą zapewnić ich trwałą funkcjonalność.

INFRACOST jest wspólnym przedsięwzięciem, w którym MC-Bauchemie współpracuje z różnymi partnerami projektu. Podczas gdy Federalny Instytut Badań Materiałów (BAM) wraz z Uniwersytetem Ghany bada i ocenia wykorzystanie lokalnych surowców, MC-Bauchemie Ghana opracowuje i testuje innowacyjne materiały budowlane do renowacji konstrukcji budowlanych, które jednocześnie wpłyną pozytywnie na  ghański łańcuch przetwarzania. W projekt ten zaangażowanych jest również wiele innych instytucji, takich jak lokalne szkoły wyższe, stowarzyszenia  oraz ministerstwa. Projekt funkcjonuje już czwarty rok a przewodniczy mu dr Wolfram Schmidt z BAM.

Lokalne rozwiązania globalnych problemów

Na liście priorytetów znajduje się opracowanie betonu o wydłużonej żywotności, jak również zapraw renowacyjnych.  Aby technologie te były bardziej zrównoważone, konsorcjum projektu INFRACOST rozwija je przede wszystkim w oparciu o lokalnie dostępne surowce, w tym organiczne i mineralne produkty uboczne. W Ghanie szczególnie ważną rolę odgrywają tu skórki manioku i odpady z produkcji kakao.

 

Ponieważ transfer wiedzy i technologii odgrywa dużą rolę w tym projekcie INFRACOST promuje i zapewnia kursy nie tylko dla studentów, ale również dla pracowników przedsiębiorstw przemysłowych i władz publicznych, jak również praktyczne szkolenia dla użytkowników i planistów. Ponadto opracowano również podręcznik dla doradców i decydentów politycznych, który zawiera kluczowe wskazówki i zalecenia.

 

Wyniki badań i technologie znalazły zastosowanie w ramach renowacji mostu Saglemi we współpracy z Ghana Highway Authority. Oczekuje się, że projekt ten będzie ważnym impulsem do poprawy infrastruktury Ghany.

O KLIENCIE II

Dzięki środkowi finansowemu "CLIENT II - Międzynarodowe partnerstwa na rzecz zrównoważonych innowacji" Federalne Ministerstwo Edukacji i Badań (BMBF) wspiera zorientowaną na popyt współpracę badawczą z wybranymi krajami wschodzącymi i rozwijającymi się. W ramach międzynarodowych projektów współpracy opracowywane są rozwiązania dla sektorów klimatu, środowiska, zasobów i energii, które przyczyniają się do przezwyciężenia konkretnych wyzwań w krajach partnerskich. Dzięki innowacyjnym i zrównoważonym rozwiązaniom każdy projekt CLIENT II promuje realizację kilku celów zrównoważonego rozwoju (SDG). Więcej informacji można znaleźć na stronie CLIENT II - International Partnerships for Sustainable Innovation.

 

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123