Właściwości

 • Produkt dwukomponentowy
 • Otwarty na dyfuzję pary wodnej, wodoszczelny
 • Szczelny dla chlorków 
 • Hamuje proces karbonatyzacji
 • Wytrzymałość na ścieranie według DIN EN 19565 

Obszary zastosowań

 • Powłoka ochronna elementów betonowych, żelbetowych, z betonu sprężonego (zarówno nowych jak
  i poddawanych remontowi) związanych z gospodarką wodno-ściekową lub składowiskami odpadów
  narażonych na pH od 14 do 3,5,
 • Powłoka ochronna w kanałach ściekowych i studniach kanalizacyjnych, kanalizacji deszczowej,
 • Zabezpieczenie ścian oraz stropu w zbiornikach wody przeznaczonej do spożycia oraz elementach
  konstrukcji betonowych mających kontakt z wodą przeznaczoną do spożycia,
 • Wykładzina do podajników ślimakowych (grubość powyżej > 5 cm)
 • Zarówno dla konstrukcji otwartych jak i obiektów zamkniętych.
 • Certyfikowany zgodnie z PN EN 1504 cz. 2 wymóg 1 i 2 pkt. 1.2 i 2.2
 • Spełnia wymogi dla klasy ekspozycji XA1÷XA3 według PN EN 206-1 tabela 2 

Pobierz

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123