Właściwości

  • Żywica elastomerowa na bazie poliuretanowej o niskiej lepkości
  • Ograniczony przyrost objętości w trakcie reakcji z wodą
  • Elastyczne uszczelnianie
  • Deklaracja właściwości użytkowych zgodnie z EN 1504-5: U(D1) W(2) (1/2/3/4) (6/35), U(D2) W(2) (2) (6/35)
  • Certyfikat zgodności zgodnie z DIN V 18028

Obszary zastosowań

  • Elastyczne, uszczelniające wypełnienierys, fug i pęknięć w budownictwie inżynieryjnym, podziemnym i wysokim w warunkach suchych i wilgotnych oraz wody pod ciśnieniem
  • Iniekcja zgodnie z PN-EN 1504-5 oraz zgodnie z DIN V 18028
  • Wtłaczanie w węże iniekcyjne
  • Uszczelnienie w postaci przegrody poziomej lub pionowej przed podciąganiem wilgoci w murze
  • REACh - scenariusze ekspozycji: stały kontakt z wodą (rysy), czasowa inhalacja, obróbka

Pobierz

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123