Właściwości

 • Dwukomponentowa żywica elastomerowa na bazie poliuretanowej
 • Bardzo niskalepkość i niewielkie napięcie powierzchniowe
 • Regulowany czas reakcji
 • Szybko uzyskiwany efekt uszczelniający, trwała wodoszczelność przy zamkniętokomórkowej strukturze
 • Wysoka elastyczność-także w niskich temperaturach
 • Bardzo dobre cechy higieniczne wobec wody, nieuciążliwość dla środowiska
 • Posiada certyfikat dopuszczający do stosowania do iniekcji betonu wg normy EN 1504-5 (CE), muru wg WTA 4-4-04, spełnia zalecenia UBA dotyczące systemów uszczelniających mających kontakt z wodąpitną

Obszary zastosowań

 • Elastyczne uszczelnianie i wypełnianie rys, szczelini pustek w budownictwie lądowym
 • EN 1504-5 klasyfikacja U(D1) W(1) (1/2/3/4) (6/35)
 • Iniekcje w budownictwie podziemnym i inżynieryjnym
 • Iniekcja węży uszczelniających
 • Uszczelnianie zbiorników na wodę pitną
 • Uszczelnianie murów przed wilgocią podciąganą kapilarnie
 • Iniekcja kurtynowa i wzmacnianie gruntu budowlanego
 • REACh – oczekiwane scenariusze ekspozycji: stały kontakt z wodą (rysy), czasowa inhalacja, obróbka

Pobierz

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123